phone 02-026-3289

 

gallery 1

Welcome to iaccsolution News

BYOD กับการใช้งานในองค์กรอย่างไรให้ปลอดภัย

BYOD : Bring Your Own Device

ยุคนี้สมัยนี้หลายองค์กรก็พูดถึง แนวทางการทางานได้ทุกสถานที่ทุกเวลา เราสามารถนำเครื่องอุปกรณ์โน๊ตบุ๊ค เชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ที่โต๊ะทางาน ห้องประชุม ห้องสมุด จนถึงมุมกาแฟเล็กๆ ภายในอาคารสำนักงาน หรือแม้แต่นำกลับไปใช้งานที่บ้านซึ่งก็ดูเป็นเรื่องปกติในชีวิตประจำวันของ ทุกคนกันแล้ว อย่างไรก็ดีในวิถีชีวิตที่กลับกันนอกจากการนาอุปกรณ์สำนักงานที่นำไปใช้งาน ได้ทุกที่ แต่พนักงานอย่างเราท่านก็นำอุปกรณ์ส่วนตัวทั้งโน๊ ตบุ๊ก สมาร์ทโฟน แทปเล็ ต มาใช้เชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของสำนักงานได้ด้วยเช่นกัน ซึ่งนำมาสู่แนวคิดที่เรียกว่า BYOD หรือ Bring Your Own Device ซึ่งถือเป็นแนวคิดสาคัญที่องค์กรอนุญาตให้พนักงานนำอุปกรณ์ส่วนตัวมาใช้ที่ ทำงานได้ และสามารถเชื่อมต่อเครือข่ายไร้สายขององค์กรได้อีกด้วยเพราะคิดว่าจะช่วย เสริมประสิทธิภาพการทางานของพนักงานให้ดียิ่งขึ้นได้

 แต่หลักการของ BYOD ก็มาพร้อมกับจุดอ่อนและการเปิดช่องโหว่ให้ เครือข่ายอินเทอร์เน็ตขององค์กรถูกโจมตีได้ง่าย เพราะหากพิจารณาโดยหลักการทั่วไปแล้วเครื่องคอมพิวเตอร์ของสำนักงานมักจะได้ รับการดูแลโดยฝ่ายไอทีขององค์กร มีการติดตั้งซอฟต์แวร์ที่จำเป็นเพื่อปกป้องและรักษาความมั่นคงปลอดภัย และกรณีต้องเชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ตจากภายนอกก็จะมีการป้องกันภัยคุก คามไว้แล้ วในระดับหนึ่ง ต่างจากอุปกรณ์ส่วนตัวที่อาจขาดความตระหนักในการดูแลอุปกรณ์ หรือติดตั้งซอฟต์แวร์ที่สาคัญและมีความจำเป็นลงในเครื่องเพื่อปกป้องความ เป็นส่วนตัวหรือความปลอดภัย

 ดังนั้น เมื่ออนุญาตให้นำอุปกรณ์ส่วนตัวมาใช้เชื่อมต่อกับเครือข่ายไร้สายภายใน องค์กรได้อย่างอิสระและไม่ มี การกาหนดนโยบายการใช้งานเอาไว้อุปกรณ์ส่วนตัวเหล่านั้นอาจเป็นตัวการสำคัญใน การลดประสิทธิภาพในการทำงานเพราะถูกนำไปใช้ในทางที่ไม่เหมาะสม ทำให้เกิดการเบียดบังทรัพยาการระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตขององค์กรแลในที่ สุดก็ส่งผลต่อประสิทธิภาพของแอพพลิเคชั่นหรื อระบบการให้บริการหลักๆ ขององค์กรที่มีความล่าช้าและประสิทธิภาพด้อยลง ไม่เพียงเท่านั้น หากอุปกรณ์นั้น ๆ ไม่มีการป้องกันไว้อย่างดีก็อาจเป็นช่องโหว่ที่ทาให้ระบบเครือข่ายขององค์กร โดนโจมตีได้ง่ายยิ่งขึ้น

 ท้ายที่สุดก็คงฝากไว้ให้คิดสองส่วนคือผู้ใช้งานเองก็ควรต้องมีความตระหนักใน การนำอุปกรณ์ของตนเองมาใช้งานเพื่อเชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายอินเทอร์ เน็ตขององค์กรก็ควรเป็นไปในทางที่ถูกต้องและเหมาะสม คำนึงถึงประโยชน์ขององค์กรเป็นสาคัญ ในอีกทางสำหรับองค์กรที่การนาแนวคิด BYOD มาใช้ก็ควรสร้างหรือกำหนดนโยบายการใช้งานที่ครอบคลุมทั้งทางด้านการรักษา ความมั่นคงปลอดภัย การจำกัดการรองรับการเชื่อมต่ออุปกรณ์กับเครือข่ายภายใน การกาหนดนโยบายการใช้งานอินเทอร์เน็ต และลิขสิทธิ์ในการใช้งานซอฟต์แวร์ หรือหาระบบเพื่อการจัดการแนวคิด BYOD ขององค์กรต่อไป

...........................................................................................................................................................................................................................................

ที่มา : http://th.wikipedia.org , www.etda.or.th


OUR PARTNERS
  • partner 1
  • partner 2
  • partner 3
  • partner 4
  • partner 5
  • partner 6